Tags

, , ,

king-of-king-1-1-001

ผมตั้งใจรวบรวมเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศตั้งแต่ต้นปีเพราะทราบว่าปีนี้ครบ๗๐ปีที่ท่านขึ้นครองราชย์ แต่หลังจากที่ท่านสวรรคต จึงได้ขยับเนื้อหาให้กระชับขึ้นเพื่อประมวลในรูปแบบที่สื่อสารให้ง่ายและไม่ต้องใช้เวลาอ่านยาวนัก(แต่ก็ยังยาวอยู่ดี  เพราะเรื่องราวพระองค์ท่านมีมากมายและน่าสนใจไปหมดจริงๆ)

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเสมือนประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทุกคนจดจำ

ว่าท่านได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายจากโครงการของพระองค์ท่าน

ข้อเขียนนี้เป็นเพียงจุดสปอตไลค์ของแต่ละช่วงในเตุการณ์เพื่อให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลง

หลายๆอย่างต้องขอออกตัวว่า  ข้อมูลประวัติศาสตร์และเอกสารที่อ้างอิงนั้น

เป็นส่วนที่ตัวผมเองไม่ได้รับรู้ในเหตุการณ์ จึงมิสามารถบอกถึงเหตุผลอันแท้จริงได้ทั้งหมด

เป็นเพียงหน้าบันทึกที่หยิบเอามาวิเคราะห์เขียนไปตามสิ่งที่ได้อ่านมาเท่านั้น

เพื่อให้เป็นไป ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์

และเป็นบางส่วนของการเผยแพร่ความรู้และความคิดที่มีต่อโครงการพระราชดำริเป็นสำคัญครับ

king-of-king-1-1-002

๗๐ปีครองราชย์ของในหลวง

ช่วงเวลาสำคัญ กับเรื่องราวประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติตามคำกราบบังคมทูลของรัฐบาล ขณะมีพระชนมายุ  ๑๗ พรรษาสืบมา นับเป็นเวลา ๗๐ ปี    ที่พระองค์ทรงครองราชย์ต่อเนื่องยาวนาน และได้มีโครงการพระราชดำริมากมายถึง ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเฉกเช่นกษัตริย์พระองค์อื่นจะกระทำได้มากมายขนาดนี้

หลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์ทำนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชาวไทยและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

king-of-king-1-1-003

ช่วงที่ 

ปี ๒๔๘๙๒๔๙๘
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงการเมือง

   ในช่วงต้นรัชกาลของในหลวง ซึ่งเป็นช่วงที่จอมพล แปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น จอมพล แปลก มี

นโยบายเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยโดยพยายามชูบทบาทของตนเองให้โดดเด่นกว่าพระมหากษัตริย์และไม่สนับสนุนให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกระทำกิจกรรมใดใดมากนักโดยเฉพาะกับประชาชน

    หลังจากการนิวัตถาวรของในหลวง ท่านได้ริเริ่ม ตั้งสถานีวิทยุ อ.ส ขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการกระจายข่าวสารและประชาชนสามารถสื่อสารกับในหลวงง่ายขึ้น ในขณะที่ สื่อทุกด้านทั้งหมดถูกควบคุมโดยรัฐบาลในสมัยนั้น

     โครงการแรกๆที่เกิดจากพระราชทรัพย์ของพระองค์เอง ก็คือ ประเพณี การทำบุญร่วมกับในหลวง เพื่อหาเงินให้ผู้ป่วยโปลีโอ และสร้างตึกอานันทมหิดล ด้วยการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ตามโรงหนัง ได้เงินมากถึง ๕๓๙,๗๔๑ บาท

      เมื่อไม่สามารถไปได้ไกล การช่วยเหลือประชาชน จึงอยู่แค่ในบริเวณภาคกลาง และ จ.ประจวบคีรีขันธ์เสียส่วนใหญ่
  
ทรงเริ่มเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ชนบททั่วภูมิภาคตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ ซึ่งโครงการพระราชดำริแรกเริ่มในพุทธศักราช ๒๔๙๕ ได้แก่ ถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคล ซึ่งเป็นถนนเข้าหมู่บ้านห้วยมงคล มีพระราชดำริเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบริเวณบ้านห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพระราชทานรถบูลโดเซอร์เกลี่ยดินสร้างเส้นทาง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรก โดยเริ่มต้นจาก โครงการสร้างเขื่อนภูมิพล ในปี ๒๔๙๖ (แต่เดิมชื่อเขื่อนยันฮี),  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานทั้งทางบกและทางน้ำ และโครงการฝนหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้ ตั้งแต่ พ.. ๒๔๙๘ 

king-of-king-1-1-006

ช่วงที่ 

ช่วงปี ๒๔๙๙๒๕๐๘

การพัฒนาคือหลักชัย


  
จากการเสด็จประพาสอีสานครั้งแรกในปี 2498 ทำให้ท่านได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ประชาชน (ทั้งๆที่เป็นพื้นที่คอมมิวนิสต์ในสมัยนั้น)จนเกิดความขัดแย้งกับรัฐบาล จอมพล ป ในขณะนั้น อย่างไรก็ตามในยุคสมัยของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้กลับมาให้การสนับสนุนโครงการพระราชดำริอย่างเต็มที่ ทำให้ท่านจึงเริ่มออกเดินทางไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลมากขึ้น

  จากสถิติที่เก็บในรายงานอกว่า ในแต่ละปี ระยะทางการเดินทางไปเยี่ยมราษฎรของในหลวง ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลเมตรและก็เพิ่มขึ้นทุกปีๆ เพียงไม่กี่ปี ระยะรวมการเดินทางนั้นยาวถึง 360,000 กิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่ากับะยะทางไปดวงจันทร์เลยทีเดียว

     โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรก สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อำเภอหัวหิน  เริ่มใช้ได้ในปี ๒๕๐๖ (สร้างตั้งแต่ปี ๒๔๙๖) ท่านได้เริ่มโครงการด้านสาธารณสุข ท่านได้ทรงสละทรัพย์ และพระราชทานโครงการที่เกี่ยวกับทุนปราบอหิวาตกโรค (๒๕๐๑๒๕๐๒)

   ท่านได้ริเริ่มโครงการทางด้านการศึกษาขึ้น ได้แก่ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนพระดาบส, โรงเรียนราชประชาสมาสัย ทุนอานันทมหิดล ที่ส่งนักเรียนแพทย์ดีเด่นเพื่อกลับมาสร้าง หมอชาวบ้านไปช่วยชาวบ้าน

    โครงการปลานิล พระราชทาน ในปี ๒๕๐๘   (เรื่องราวของปลานิลที่กลายเป็นปลาเศรษฐกิจของคนทั้งประเทศ จากปลาที่พระองค์ท่านได้รับของขวัญจากกษัตริย์ญี่ปุ่น ได้ถูกนำมาเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์จนกลายเป็น ๑๐,๐๐๐ ตัว และถูกส่งต่อให้กรมชลประทาน นำไปแจกจ่ายประชาชนเพื่อเพาะเลี้ยง วันนี้ปลานิลมีจำนวนมากกว่า ๒ ล้านตัว และเป็นปลาที่ให้โปรตีนและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างรายได้ให้กับชาวไทย)

     ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค ฟาร์มโคนมไทยแห่งแรกในปี ๒๕๐๓ ทำให้ประชาชนสามารถดื่มนมในราคาที่ถูกลง

king-of-king-1-1-009

ช่วงที่ 

ปี ๒๕๐๙๒๕๑๘

คอมมิวนิสต์ไม่สำคัญเท่าประชาชนต้องมีกิน


   
ประเทศไทยตกอยู่ใต้วงล้อมของประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ขณะนั้น ในขณะที่เมืองไทยตัดสินใจเลือกการปกครองแบบเสรีนิยม ทำให้ประเทศจำต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกาทั้งในเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการสงคราม  จากการเสด็จประพาศต่างประเทศนานกว่า๖เดือนทั้งยุโรปอเมริกาและเอเชียทำให้ไทยมีเสถียรภาพและได้รับการยอมรับมากขึ้น

       แต่สำหรับ พระองค์ท่าน เป้าหมายการช่วยเหลือ ก็ยังมุ่งไปสู่ ชนบท คนที่ห่างไกล รวมถึงชาวเขา โครงการเกษตรส่วนพระองค์ เริ่มต้นในปี ๒๕๑๒ เพื่อช่วยเหลือชาวเขา และลดปัญหาการปลูกฝิ่น ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ เมื่อ พ..๒๕๑๒  ทำให้ชาวบ้านเปลี่ยนจากการปลูกฝิ่น มาเป็นพืชเมืองหนาว

       ในอีก ๒๐ ปีถัดมา สวนกาแฟบนภูเขาของเมืองไทยได้กลายเป็น ที่ที่ผลิตกาแฟติดอันดับโลก
และที่สำคัญ ท่านยังคงเน้นหนักด้านสาธารณสุข โดยริเริ่มโครงการทันตกรรมพระราชทาน ๒๕๑๓ จนถึงปัจจุบัน

ปี ๒๕๑๖ เกิดเหตุการณ์วิปโยค ที่คนไทยต้องฆ่ากันเอง ระหว่างนักศึกษากับรัฐบาล แต่ด้วยพระบารมีของพระองค์ทำให้เหตุการณ์ยุติลง ทรงให้การช่วยเหลือนักศึกษา และนายกรัฐมนตรีได้ลาออก

ท่านได้ทรงริเริ่มแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา

โครงการพระราชดำริฝนหลวง เป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณที่ห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ปี ๒๕๑๘ ทำให้ลดความแห้งแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่อีสานกว่า ๑๖ จังหวัดที่แทบไม่มีน้ำในสมัยนั้น ทำให้ประชาชนเริ่มมีกินและสามารถปลูกพืชผัก ทำนาได้
king-of-king-1-1-012

ช่วงที่ 

ช่วงปี๒๕๑๙๒๕๒๘
เราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว
       
เกิดเหตุมหาวิปโยคขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2519 จากเหตุการณ์นักศึกษาปะทะกับทหารทำให้บาดเจ็บและล้มตายจำนวนมาก พระองค์ ออกมาดับไฟแห่งความขัดแย้งอีกครั้งด้วยพระบารมี

   ในที่สุดคอมมิวนิสต์ก็มาถึงจุดเสื่อมถอยและเป็นจุดเปลี่ยนของเมืองไทยจากการเมืองที่ผกผันมาสู่ยุคพัฒนาพลังงานเพื่อพัฒนาประเทศจากประเทศยากจนสู่ประเทศที่มีประชากรที่มีรายได้ปานกลางมากขึ้น

   โครงการที่เกี่ยวกับน้ำ การสร้างเขื่อน ฝายกั้นน้ำ ชลประทาน ได้ถูกกำเนิดขึ้นมากมาย โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ต่างๆจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเพาะปลูกในหน้าแล้ง
        
ในช่วง ๓ ปีองการรณรงค์การใช้ไฟฟ้า ประเทศต้องประหยัดการใช้ไฟทุกวัน จนในที่สุดไทยกลับมาใีงบดุลเกินบัญชีเดินสะพัดเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นผลมาจากการประหยัดและการรณรงค์ให้ใช้สินค้าไทย

สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี   เป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์จะมีอายุ บรรจบครบ 200 ปี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.. 2525 ซึ่งรัฐบาลสมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี

อุดมการณ์แผ่านดินธรรมแผ่านทองเกิดขึ้นสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมกำหนดเป็นอุดมการณ์ชาติซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำรัส

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

king-of-king-1-1-015

ช่วงที่ 

ช่วงปี ๒๕๒๙๒๕๓๘
ประเทศไทยเสือตัวที่ ๕ ของเอเชีย


        
ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการลดความยากจน จากการขยายตัวเศรษฐกิจร้อยละ ๘๙ ต่อปี

จากการประกาศของนายกชาติชายให้ประเทศไทยเป็นเสือตัวที่๕ไม่นานก็ถูกปฏิวัติจากทหารเนื่องจากประเทศเต็มไปด้วยการโกงกินทุจริต

       เกิดโครงการ  อีสานเขียว เพื่อช่วยให้คนอีสานหลุดพ้นจากวิกฤตฝนแล้งอย่างหนัก
       
พระองค์ท่านได้ริเริ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ ในปี ๒๕๓๒  โดยยังมุ่งการช่วยเหลือแก่ชาวบ้าน ชาวนาและคนรายได้น้อย

       มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งเมื่อ พศ.๒๕๓๘  และได้ถ่ายทอดสดออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘
      
โครงการแก้มลิงเพื่อประโยชน์ในการพักและกักเก็บน้ำ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ..๒๕๓๘

       เกิดโครงการชัยพัฒนา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนของพระมหากษัตริย์องค์แรกในสังคมไทย

          สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อการทำงานของพระองค์ท่านคือ การรับฟังปัญหาที่แท้จริงของประราชนด้วยตัวพระองค์เอง ไม่ว่าประชาชนคนนั้นจะเป็นใคร อยู่พื้นที่ไหน ท่านเสด็จไปทุกที่ และเกือบนำมาซึ่งทรงได้รับเชื้อ ไมโครพลาสมา สาเหตุจากไปเยี่ยมประชาชนที่ อ.สะเมิง จ.เชียงราย จนเกือบเสียชีวิต

       โครงการข้าวถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของชาวเกษตรกร

โดยท่านทรงนำพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งเป็นเครื่องหมายของกสิกรทั้งประเทศ เพื่อเป็นมงคลและเป็นสัญลัษณ์ต่อพืชผลที่ดีในปีนั้นๆ อีกทั้งท่านยังริเริ่ม นาข้าวทดลอง โรงสีข้าวตัวอย่าง และ ธนาคารข้าวเพื่อช่วยเกษตรกรให้ทำนาได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

king-of-king-1-1-018

ช่วงที่ 

ช่วงปี ๒๕๓๙๒๕๔๘

ช่วงวิกฤติการเงิน ฟองสบู่แตก

       ช่วงวิกฤติการเงิน ฟองสบู่แตก หรือที่เรียกวิกฤตต้มยำกุ้ง ทำให้หนี้ประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัว ประเทศไทยในยุคนั้น เกิดการที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศในเรื่องการเงิน สูญเสียอิสรภาพทางเศรษฐกิจ


                
เนื่องจาก สถาบันทางการเงินจำนวนมากต้องปิดกิจการลง ประชาชนโดยเฉพาะเจ้าของกิจการที่ต้องพึ่งเงินกู้ หลายคน ล้มละลาย หลายคนต้องฆ่าตัวตาย เพราะไม่มีหนทางออก

                 หลักเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ท่านได้นำมาให้พระราชโอวาทอย่างชัดเจนในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.. ๒๕๔๐ พระองค์ได้นำเสนอแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนไทยไม่หลุดออกจากพื้นฐานที่สำคัญของเรา ก็คือ การเกษตร และสอนให้รู้จักพึ่งพาตนเอง

    โรงสีข้าวราชมงคล บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ดำเนินงานภายใต้บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาผ่านการจัดตั้งโรงสีข้าวรัชมงคลขึ้น ปัจจุบันได้ขยายผลการพัฒนาศักยภาพของชาวนาไทย ผ่านการจัดตั้งแปลงนาสาธิตรัชมงคลเพื่อเป็นต้นแบบในการปลูกข้าวให้กับชาวนาไทยทั่วประเทศ

               กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำงานได้ผลอย่างจริงจัง ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรของไทย และถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกที่จดทะเบียนในประเทศไทยกังหันน้ำชัยพัฒนาเรียกได้ว่าเป็นเครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย สามารถแก้ปัญหาน้ำเสียเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม จดทะเบียนสิทธิบัตรตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ..2536

king-of-king-1-1-021

ช่วงที่ 

ช่วงปี ๒๕๔๘๒๕๕๙

ศูนย์รวมใจแห่งคนไทยทั้งชาติ

         งานฉลองสิริราชย์สมบัติครบรอบ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความจงรกภักดีของประชาชนชาวไทย และเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนไทยต้องการมีพระมหากษัตริย์เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจอย่างหาที่สุดไม่ได้

      สิ่งที่สะท้อนออกมาจากแนวคิดพระองค์ท่านก็คือ การได้ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ และเขาเหล่านั้น ก็ได้รับรู้ถึงสิ่งที่พระองค์ทำเป็นอย่างดี เพราะสิ่งที่พระองค์ได้ให้กับทุกคน นั่นคือ การพัฒนา

       โครงการด้านการจราจร เช่น โครงการสะพานพระราม ๘  พื่อบรรเทาการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี และเป็นจุดเชื่อมต่อโครงการพระราชดำริตามแนวจตุรทิศ


  
หลังจากประชุมงานโอเปคผ่านพ้น พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยลง  เนื่องจากพระสุขภาพพลานามัยไม่สมบูรณ์  และเริ่มแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล

  แม้พระวรกายจะไม่แข็งแรง พระองค์ท่านก็ยังทรงงานโครงการเกษตรแบบผสมผสาน จัดทำโครงการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ โครงการสาธิตพืชไร่และพืชสวน โครงการอ่างเก็บน้ำตามพื้นที่ต่างๆ

โครงการชั่งหัวมันเป็นโครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด   ขณะเดียวกันก็พยายามพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส รวมถึงโครงการคลองลัดโพธิ์  ตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำ ที่มีประสิทธิภาพที่สุด

===========================================

อ้างอิง
http://www.14tula.com/before/before_sub1-3.htm
http://setthasat.com/2011/09/22/chief-lee/
http://www.worldbank.org/th/country/thailand/overview
http://www.chaipat.or.th/site_content/19-248/18-chaipattana-water-turbine-development.html
http://www.rdpb.go.th/rdpb/front/projects/ImportantDetail.aspx?projectid=69
http://king.kapook.com/job_duties_language_and_%20literature.php

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/246497
http://www.xn--12co9drbac8a9as5aiidh8isei1npa.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=3&id=74
https://web.ku.ac.th/king72/2542-06/active03.htm

http://mblog.manager.co.th/septimus/th-112411/

https://www.google.co.th/search?

q=%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2&espv=2&biw=1260&bih=632&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwip6OGs6e7PAhUBtY8KHZBoDD4Q_AUIBigB#imgrc=QUDSXKxcDb8z_M%3A

http://www.manager.co.th/Motoring/ViewNews.aspx?NewsID=9590000103878

https://www.google.co.th/search?q=70%E0%B8%9B%E0%B8%B5+%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAqu6Lv-3PAhVFto8KHaWBC-wQ_AUICCgB&biw=1260&bih=632#imgrc=Zw-OWPAAlheOQM%3A

(เรื่องและภาพประกอบจากหนังสือพระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย : ๖๐ ปีสิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครองไทย“, เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์, หนังสือทางวิชาการ จัดพิมพ์ขึ้นในวาระแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ ๗๒ ปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๔๙)