Tags

Cultural brand-01

มันน่าจะเป็นคำอธิบายง่ายๆ ของการที่เราอยากจะเข้าใจว่า personal brand คืออะไร

ถ้าเราอยากจะเปลี่ยน brand ตัวเรา ก็ต้องเริ่มที่การปฏิบัติตัวเราด้วย

บางอย่างถ้าเราคิดว่า เราไม่อยากได้แบบนี้ ไปเชคที่นิสัย ว่ามันมาจากนิสัยเราหรือไม่

แก้ที่ตัวตน จากภายใน แล้วข้างนอกก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย